Choď na obsah Choď na menu
 


Kto sme

 

OZ DRÁČIK je v zmysle zákona o združení občanov č. 83/1990 Zb. dňa 23.10.2009 pod číslom VVS/1-900/90-34503 , zaregistrované občianske združenie.

Hlavným cieľom združenia je podpora a propagácia myšlienok hasičstva a podpora hasičského športu vo všetkých vekových kategóriách, a to najmä:               


a) vytváranie možnosti pre pestovanie amatérskeho hasičského športu pri širšie vrstvy obyvateľstva za účelom upevňovania ich zdravia a zvyšovania telesnej a duševnej zdatnosti,
b) podpora aktívneho trávenia voľného času detí a mládeže,
c) budovanie a rozvíjanie zručností a schopností detí a mládeže podporujúcich integráciu do spoločnosti,
d) zapájanie rodinných príslušníkov do spoločných aktivít s deťmi,
e) udržiavanie kondície a nadobudnutých zručností občanov, podporovanie zdravého spôsobu ich života,
f) utužovanie dobrých medziľudských vzťahov občanov v súlade s princípmi hasičstva a dobrovoľníctva,
g) vzdelávanie občanov pracujúcich s deťmi a mládežou, organizovanie prednášok, školení a seminárov,
h) usporadúvanie športových a kultúrno-spoločenských akcií.

Na dosiahnutie týchto cieľov združenie úzko spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky, orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy a ostatnými fyzickými alebo právnickými osobami.